Privacy

Excelleren in Leren is een kleinschalige praktijk voor onderwijsadvies en begeleiding. De website is bedoeld om informatie te verschaffen en een contactmogelijkheid te bieden. In verband met het persoonlijke karakter van de begeleiding maakt Excelleren in Leren voornamelijk gebruik van niet-gedigitaliseerde inschrijfformulieren die in samenspraak met de ouders worden ingevuld en niet-gedigitaliseerde onderzoeksrapporten van de leerlingen. Deze documenten kunnen bijzondere, privacygevoelige gegevens bevatten.
Om de begeleiding te kunnen uitvoeren of als u gebruik maakt van het contactformulier voor nadere informatie, vragen wij u om uw persoonsgegevens.
Excelleren in Leren gaat heel zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Er worden niet méér persoonsgegevens verzameld en met anderen gedeeld dan absoluut noodzakelijk is. Ook technisch en organisatorisch stelt Excelleren in Leren alles in het werk om uw persoonsgegevens goed te beveiligen en houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Excelleren in Leren en Persoonsgegevens

De AVG bepaalt dat u vrijwillig, dus zonder druk, uw persoonsgegevens deelt en goed beseft waarvoor deze persoonsgegevens gevraagd worden. Hieraan wordt bij de intake van uw kind bijzondere aandacht besteed. Ouders geven schriftelijk toestemming voor het mogen benaderen van specifiek genoemde derden (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – onderwijsconsulenten, of groepsleerkrachten), en voor het gebruik van door derden verschafte informatie of onderzoeksrapporten. Excelleren in Leren deelt zelf geen schriftelijke informatie met derden. Het gebruik van het contactformulier, resp. (het voldoen van) de factuur van Excelleren in Leren en de ondertekende intakeformulieren gelden als bewijs voor geldige toestemming om uw persoonsgegevens voor de aangegeven doelen te gebruiken. Daarom wordt op het intake- en contactformulier ook gevraagd om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de begeleiding van uw kind. Alleen de persoonsgegevens die voor facturering van deze begeleiding noodzakelijk zijn worden zolang bewaard als de (belasting)wet dat voorschrijft. De andere persoonsgegevens worden z.s.m. vernietigd. Er worden geen persoonsgegevens verkocht, bv. voor emailmarketing, of profielen van websitegebruikers gemaakt. Excelleren in Leren maakt, zoals gezegd, zowel gebruik van gedigitaliseerde gegevens als van papieren archieven.

Welke Persoonsgegevens vraagt Excelleren in Leren en met welk doel?

Excelleren in Leren vraagt t.b.v. het begeleiden van uw kind om:

 • De naam van de ouders, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres. Persoonsgegevens van de ouders bevinden zich op de intakeformulieren en op de facturen.
 • Van het kind worden de naam, geboortedatum en – plaats genoteerd en bijzonderheden die voor de begeleiding van belang zijn. Bij verslagen van de begeleiding of behandeling van het kind wordt alleen de voornaam van het kind gebruikt.
 • Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier wordt gevraagd om uw naam en e-mailadres in te vullen.

Inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens

Als u schriftelijk een verzoek indient bij Excelleren in Leren – waarbij u zich overigens wel dient te legitimeren – kunt u schriftelijk een overzicht ontvangen van de gegevens die van u bij Excelleren in Leren bekend zijn. Mocht blijken dat die gecorrigeerd moeten worden, dan zal deze correctie worden aangebracht en schriftelijk aan u worden bevestigd. Ook kunnen uw gegevens worden verwijderd als u daarom schriftelijk vraagt en zich legitimeert. Ook hiervan ontvangt u schriftelijk bericht. Excelleren in Leren houdt zich, zoals gezegd, aan de vigerende belastingwetgeving die bepaalt dat financiële gegevens 7 jaar lang moeten worden bewaard. Indien u dat wenst, zal ook aan de organisaties die uw gegevens ten behoeve van de verwerking hebben ontvangen worden gevraagd uw gegevens te verwijderen.

U kunt altijd, als u het gevoel heeft dat dit noodzakelijk is omdat uw rechten of vrijheden onvoldoende zouden worden gewaarborgd, een onderbouwde klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig

 • voor de begeleiding van uw kind, of om te antwoorden op uw verzoek om informatie
 • voor de verantwoording conform de belastingwetgeving

Concreet betekent dit het volgende:

 • onderzoeksrapporten van leerlingen worden een half jaar na beëindiging van de behandeling vernietigd.
 • intakeformulieren worden een half jaar na beëindiging van de begeleiding vernietigd of geretourneerd aan de ouders
 • als Excelleren in Leren uw kind begeleidt dan worden uw gegevens 7 jaar bewaard cf. de belastingwetgeving;
 • de persoonsgegevens op het contactformulier (uw naam en e-mailadres) worden na een maand vernietigd, tenzij Excelleren in Leren overgaat tot de begeleiding van uw kind.

Met welke partijen deelt Excelleren in Leren de persoonsgegevens?

Excelleren in Leren maakt onderscheid tussen het actief gebruiken van uw persoonsgegevens en het hebben van toegang tot uw persoonsgegevens. Er wordt gebruik gemaakt van uw gegevens voor het beoordelen en begeleiden van uw kind. Toegang tot uw persoonsgegevens is alleen aan de orde om organisatorische redenen, bv. voor het oplossen van problemen van digitale aard.

Persoonsgegevens t.b.v. het begeleiden van uw kind worden gebruikt door:

 • Excelleren in Leren zelf
 • bij begeleiding (afhankelijk per casus en uitsluitend mondeling): een zorgteam van de gemeente, psychologiepraktijken, scholen IB-ers en groepsleerkrachten;
 • bij overschrijvingen: de bank van Excelleren in Leren

Toegang tot de via website en email gedigitaliseerde persoonsgegevens hebben:

 • de hostingmaatschappij
 • de webmaster voor zover relevant voor het oplossen van technische problemen en in goede staat houden van de website, inclusief de beveiliging.
 • de Belastingdienst (op diens verzoek)

Beveiliging

Excelleren in Leren neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De beveiliging van de gedigitaliseerde persoonsgegevens verloopt via de fysieke beveiliging van de SSL-certificaten van de hostingmaatschappij, logische en fysieke (toegangs-) beveiliging en beveiliging van apparatuur, waaronder de beveiligde harddisk van de webmaster. Er wordt gezorgd voor patch-management, geregelde updating van software en back ups, automatische verwijdering van verouderde gegevens en versleuteling van gegevens. Met de webmaster wordt daarnaast de verwerkingsovereenkomst gesloten zoals voorzien in de AVG. Voor zover derden niet als ‘verwerker’ kunnen worden aangemerkt, hebben zij zich als ‘compliant aan de AVG’ verklaard (Antagonist).

Ook worden de organisatorische processen maximaal ingesteld op beveiliging. Lokaal worden gegevens bewaard op een computer die beveiligd is met wachtwoorden. Papieren archieven worden bewaard in een afgesloten ruimte.

Alle email verloopt via de hostingmaatschappij, cf. de beveiligingsmaatregelen van Antagonist.

Contactgegevens

U kunt Excelleren in Leren bereiken via de volgende contactgegevens:

Lianne@excelleren-in-leren.nl
tel.nr. 06-55342398 / 0314-382382

Top